Piawaian Dan Kualiti

JUMATLI ABD HAMID
Ketua Penolong Pengarah/Piawaian dan Kualiti

Alamat:
Bangunan Baru Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sembulan, 88582 Kota Kinabalu.
Tel: 088 244333
Fax: 088 237234
E-mel: Jumatli.AbdHamid@sabah.gov.my

LATAR BELAKANG

Di bawah penstrukturan semula JKR Sabah yang telah dluluskan pada tahun 2005, sebuah Unit Kualiti telah ditubuhkan disamping lima cawangan teknikal yang lain. Salah satu objektif utama penstrukturan semula ini ialah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan efektif kepada orang awam. Penubuhan Unit Kualiti adalah untuk memfokus ke atas pengurusan kualiti perkhidmatan dan infrastruktur yang disediakan oleh Jabatan ini. Tugas utama Unit ini ialah melakukan pemeriksaan kualiti Kerja dan juga mengenalpasti segmen kerja yang kerapkali menghadapi masalah kualiti.

Cawangan Piawaian dan Kualiti adalah diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Gred J48 dan dibantu oleh seorang Pembantu Teknik Gred J36 serta beberapa kakitangan sokongan lain.

FUNGSI

  • Merancang, mengurus dan melaksanakan sisten pengurusan kualiti untuk Jabatan;
  • Menyediakan dan mengemaskini dasar ‘Quality Assurance’ dan Garispanduan-garis panduan
  • Menyemak Pelan Kualiti untuk semua projek yang dilaksanakan oleh Jabatan ini diperingkat pra-tender dan semasa pembinaan
  • Menganalisa masalah-masalah kualiti dan mencadangkan langkah-langkah pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan.